Thông tin cổ đông

Các tin đã đưa năm:

Năm 2017:

Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán(10/04/2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 12-07-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 1 ngày 20-03-2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 09-11-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 28-03-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 31-03-2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 17-06-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-06-2017

Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT CP Dệt May Hòa Thọ (02/06/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 05-10-2017)

Chốt danh sách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại SGDCK (05/04/2017)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu(25/02/2017)

Thông báo của HTC về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của HTG (05/06/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 04-12-2017)

Thông báo thủ tục mua CP đối với cổ đông chưa lưu ký(11/01/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 10-04-2017

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-06-2017

Mẫu đăng ký mua CP đối với cổ đông chưa lưu ký(11/01/2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 05-01-2018)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 17/18-08-2017)

Thông báo thủ tục mua CP đối với cổ đông đã lưu ký(11/01/2017)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 11-04-2017

Nghị quyết 02/NQ-HĐQT v/v xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết theo CV số 83/GCN-UBCK ngày 19/12/2016 (23/02/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 23-03-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 12-04-2017

Năm 2016: