Nhà máy

NHÀ MÁY MAY HÒA THỌ I - XƯỞNG 1
Tổng lao động
900 người
Tổng diện tích
7.500 m2
Năng lực
1.700.000 sản phẩm/năm
Sản phẩm chính
Suits, Blazer, Pant
Các chứng nhận
WRAP, GSV, WCA(Haggar), Kohl's, Macy's, Perry Ellis
Nhãn hàng
Haggar, Oakhill, Kohl's, Gold Series, Island Passport,...
Vị trí bản đồ
Nhà máy khác