Thông tin cổ đông

Các tin đã đưa năm:

Năm 2018:

Năm 2017:

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức 2017 và đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Thông báo trả cổ tức năm 2017

Thông báo của HTC về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của HTG (05/06/2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 25-09-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 14-06-2017

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 (02/03/2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 19-07-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 19-07-2017)

Thông báo v/v Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán(10/04/2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 12-07-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 1 ngày 20-03-2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 09-11-2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 28-03-2017

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 31-03-2017

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 17-06-2017)

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ngày 09-06-2017

Quyết định v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của TCT CP Dệt May Hòa Thọ (02/06/2017)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ngày 05-10-2017)

Chốt danh sách nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại SGDCK (05/04/2017)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu(25/02/2017)

Thông báo của HTC về ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của HTG (05/06/2017)