Liên hệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

Địa chỉ : Số 36 - Ông Ích Đường – Phường Hòa Thọ Đông - Quận Cẩm Lệ - Thành Phố Đà Nẵng - Việt Nam

Điện thoại : (+84) 2363 846 290; Fax: (+84) 2363 846 216

Email:office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn

Phòng Kinh Doanh May 1
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại :
(+84) 236 3673642 - (+84).983 776 882
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
phuongdtt@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Đặng Thị Thu Phượng
Chức vụ :
Trưởng phòng
Phòng Kinh Doanh May 2
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại :
(+84) 236 3672823 - (+84) 905 220 678
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
chauth@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Trần Hòa Châu
Chức vụ :
GDDH kiêm Trưởng Phòng
Phòng Kinh Doanh May 3
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại :
(+84) 236 3846290 - (+84) 945 761 275
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
thuonght@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Hoàng Thị Thương
Chức vụ :
Trưởng Phòng
Phòng Kinh Doanh May 4
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại :
(+84) 2363 846 290
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
anhtv@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Trần Vân Anh
Chức vụ :
Trưởng Phòng
Phòng Kinh Doanh May 5
Địa chỉ :
36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
Điện thoại :
(+84 2363) 846 290
Số Fax :
(+84) 236 3846216
Email :
hangntm@hoatho.com.vn
Đại diện :
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng
Chức vụ :
Trưởng Phòng